Forbrænding

Affaldsbehandling, som inkluderer brug af forbrænding, kan gøres mere effektiv og billigere ved hjælp af Aikan-teknologien. Ved at behandle biologiske affaldsstrømme i et Aikan-anlæg forud for forbrænding, udvindes værdifulde ressourcer i form af biogas og næringsrig fuldt deklareret kompost.

Der er blandt andet følgende fordele ved at benytte Aikan-behandling før et forbrændingstrin:

  • Større indtægter da de ressourcer, der indsamles i Aikan-behandlingen (biogas, kompost og forædlede kompostprodukter), har større værdi end de produkter, som et forbrændingsanlæg leverer (varme, elektricitet, aske og slagger).
  • På basis af samme råmaterialer opnås bedre forhold mellem produktionen af elektricitet og varme (40/60 med Aikan, 20/80 ved forbrænding). Disse tal er baseret på anvendelse af en biogasmotor, som konverterer biogas til elektricitet.
  • Forøget brændværdi i den restfraktion, som leveres til forbrænding fra Aikan-anlægget.
  • Fosfor-ressourcer bevares i form af gødnings- og kompostprodukter i stedet for at ende opblandet i aske og slagger forurenet af tungmetaller.
  • Der er mulighed for at opgradere Aikan-biogas, så det kan distribueres i det eksisterende naturgasnet og benytte det som brændstof i biler.
  • Der er mulighed for at udsortere plastic med henblik på recirkulering.
  • Lavere kapitalomkostninger da kapacitet på et Aikan-anlæg koster mindre end på et forbrændingsanlæg.

Ved behandling af kommunal dagrenovation, vil det samlede output, både energimæssigt og økonomisk, være højere ved brug af Aikan sammen med forbrænding end hvis hele affaldsmængden forbrændes. Med et Aikan-anlægs nuværende ydelse, ligger det samlede energi-output 10-20 procent højere, end hvis der alene anvendes forbrænding.

Solum Gruppen har med succes igennem mange år samarbejdet med nogle af Danmarks største forbrændings-affaldsselskaber og har i fuldskala-drift vist, hvordan biologiske affaldsstrømme kan opgraderes, samtidig med at der leveres mere værdifulde restfraktioner med højere brændværdi.