Etablering af nyt økologisk biogas-anlæg i Thy

Visualisering af et muligt økologisk biogasanlæg ved Snedsted i ThyEn gruppe på 16 økologiske landmænd stiftede i marts 2011 selskabet Thy Økoenergi a.m.b.a. Selskabet har siden 2012 sammen med Aikan A/S gennemført et demonstrationsprojekt og undersøgt mulighederne for at etablere et økologisk biogasanlæg i Snedsted i Nordjylland.

Anlægget nedsænkes delvist i terrænet.

Målet med anlægget er at producere både biogas og økologisk gødning på basis af lokale ressourcer og til lokal anvendelse. Anlægget vil kunne hjælpe økologiske landmænd med at omdanne faste materialer som for eksempel dybstrøelse fra løsdriftsstalde, fiberrest fra gylle og andre overskudsfraktioner med højt tørstofindhold til biogas og gødningsprodukter.

Projektet tager afsæt i danske økologiske landmænds strategi for at udfase brugen af konventionel husdyrgødning og halm inden 2021. Etableringen af biogasanlæg, der kan producere økologisk gødning, er et af flere virkemidler, som indgår i strategien.

En rapport om demonstrationsprojektet  for Thy Økoenergi (under udarbejdelse) viser, at biogasanlæg af den type, der planlægges i Snedsted, vil kunne give en række fordele:

Bygningen giver læ til den bagvedliggende beplantning.
  • Det bliver muligt at håndtere faste fraktioner med højt tørstofindhold uden at dette på forhånd eller som del af processen skal findeles og gøres flydende.
  • Gødningsværdien af de økologiske bønders egne organiske restfraktioner øges.
  • Produktion og effektivitet optimeres, hvis anlægget også modtager madaffald fra private husholdninger (kildesorteret organisk dagrenovation, KOD). Anvendelse af madaffald fra private husholdninger vil bidrage til at slutte en cyklus fra jord til bord til jord.

Anlægget i Snedsted vil i givet fald blive det første af sin art i Danmark og globalt.

Ideen bag økologisk biogas
Økologiske biogasanlæg af den undersøgte type giver en række fordele:

  • Økologiske landmænd vil i højere grad blive selvforsynende med gødning. Dette vil sænke behovet for brug af restfraktioner fra konventionelt landbrug. Som en afledt virkning vil det bidrage til at mindske Danmarks afhængighed af importeret konventionel NPK-gødning.
  • Den samlede lokalt tilgængelige gødningsmængde vil blive øget. Biogas-processen frigør hurtigt en række næringsstoffer i de organiske restfraktioner, som kun ville blive frigjort meget langsomt, hvis den samme mængde organisk materiale i stedet blev neddelt og nedpløjet.
  • Driften af anlæg af denne type kan finansieres ved salg af biogas til lokal anvendelse eller på længere sigt til distribution via naturgasnettet. Indtægten fra energisalget vil resultere konkurrencedygtige økologiske gødningsprodukter, som vil styrke Danmarks økologiske produktion.

Demonstrationsprojektet
Det gennemførte demonstrationsprojekt har fokuseret på anvendelse af flere forskellige typer økologiske faste råvarer. Blandt de mest interessante er dybstrøelse, fiberrest fra gylle og forskellige høslætafgrøder. Dette er de primære tilgængelige kilder til organisk stof og næringsstoffer inden for økologisk jordbrug. Materialerne har et højt tørstofindhold og er derfor vanskelige at behandle i større skala i traditionelle biogasanlæg.

Projektet har afdækket de muligheder, som der er i brugen af den tofasede Aikan-teknologi  i landbrugsmæssig sammenhæng. Demonstrationsprojektet er gennemført på Aikan-anlægget BioVækst, der ligger i Audebo på Midtsjælland. De detaljerede resultater vil fremgå af projektrapporten.

Råvarer - energi og gødning
I demonstrationsprojektet er det blevet afdækket, at økologiske restfraktioner og råvarer samt madaffald fra private husholdninger er interessante kilder til næringsstoffer i det økologiske jordbrug. I demonstrationsprojektet blev potentialer og næringsstoffer målt og sammenholdt med det konkrete udbytte af biogas. Resultaterne fremgår af følgende skema:

Nr.

Råvare

Metan potentiale

Nm3 per ton organisk tørstof (VS)

Kvælstof

Kg per ton tørstof

Fosfor

Kg per ton tørstof

Kalium

Kg per ton tørstof

Metan udbyttet i projektet

Nm3 per ton organisk tørstof (VS)

1

Dybstrøelse

202

35

7,7

36

121

2

Fibre fra svinegylle

185

27

10

13

-

3

Enggræs og urter

367

33

3,7

22

78

1+2+3

Blanding 49:37:14

237

32

8,0

26

110

4

Halm og kløver

98

20

1,6

11

45

6

Madaffald fra husholdninger

465

22

3,6

9,4

230

 

 

Armeret græs som belægning.

Afgasningstiden var ca. 42 dage for biomasse fra landbrug, men bare 21 dage for privat madaffald. Længere opholdstider vil øge udbyttet, men fordyrer også behandlingen.
Forsøget viste, at en del gødning overføres til væskefase. Næringsstof i væskefasen vil blive tilført kompost i de efterfølgende batch, men hvis der er væskeoverskud, kan næringsstofferne udbringes på flydende form. Forsøget viser også, at der tabes kvælstof i kompostering af den faste masse. Derfor skal gødningen gerne anvendes kortest muligt efter produktion.

Økonomien i et økologisk biogasanlæg
Nøglen til at gøre et økologisk biogasanlæg rentabelt er biogasudbyttet. Populært sagt ligger den mulige gevinst i at udvinde den metan, som ellers ville være afgivet til atmosfæren, hvis materiale som led i almindelig økologisk landbrugsdrift blev neddelt og bragt ud på markerne. Dette giver i høj grad mening, både økonomisk og fordi det er med til at sænke det økologiske landbrugs udledning af drivhusgasser.

Trapezplader giver væggene relief.

Et økologisk biogasanlæg kan modtage organiske restfraktioner mod betaling på markedsvilkår. Beregningerne viser, at der vil være store økonomiske fordele specielt ved at modtage madaffald fra husholdninger (kildesorteret organisk dagrenovation, KOD). De aktuelle markedsvilkår sikrer en indtjening ved modtagelsen, og derudover giver dette råstof en markant øgning af anlæggets samlede biogasproduktion. En forudsætning vil dog være, at der anskaffes særligt udstyr til for- og efterbehandling af de fraktioner, som indeholder madaffald.

Demonstrationsprojektet har vist, at et anlæg, som alene anvender landbrugsråvarer uden betaling for modtagelse, med de aktuelt dokumenterede gasudbytter vil være rentabelt ved en størrelse der kan behandle 60.000 ton pr. år. Hvis biogasudbyttet kan øges med 50% (fx findeling kan øges eller der kan opnås højere procestemperatur), vil et anlæg kunne blive rentabelt ved en størrelse helt ned til 20.000 ton. Der er potentiale i råvarerne til en sådan forøgelse.

Energiafgrøder omkring anlægget.

Besøg demonstrationsanlægget på Biovækst
En lang række af de lokale interessenter fra Thy har allerede besøgt demonstrationsanlægget i Audebo på Midtsjælland. Alle med faglig interesse er velkomne til at kontakte BioVækst for at arrangere besøg.

Den arkitektoniske udformning af et økologisk Aikan-anlæg
Thy Økoenergi og Aikan har yderligere være involveret i projektet Biogas – Arkitektur og Landskab, hvor en rådgivergruppe udviklede dispositionsforslag for arkitektur og landskabelig indpasning. Rådgivergruppen bestod af COWI A/S, Videncentret for Landbrug, Gottlieb Paludan Arkitekter A/S, Tankestreg Arkitekter og Naturstyrelsens biogasrejsehold.

Illustrationerne på denne webside viser, hvorledes Thy Økoenergi-anlægget vil kunne tage sig ud i landskabet på den påtænkte placering. Der er i forslaget taget højde for, at det omkringliggende landskab er kendetegnet ved store, åbne vidder og et storbakket landskab med markante bronzehøje tæt ved anlægget. En mere detaljeret gennemgang af anlæggets arkitektur kan ses i denne rapport.

Om Thy Økoenergi
Selskabet Thy Økoenergi a.m.b.a. blev stiftet af 16 økologiske landmænd i marts 2011. Selskabets formål er at arbejde for og om muligt etablere et biogasanlæg, der kan levere gødningsprodukter på basis af husdyrgødning, gylle, energiafgrøder og andre organiske restprodukter.


Yderligere information
Yderligere information fås hos:
Thy Økoenergi a.m.b.a
Formand Hans Jørgen Kristensen
hjkk@mail.dk

eller

Aikan A/S
Teknologichef Morten Brøgger Kristensen
mb@aikan.dk

Snittegning af det skitserede anlæg.

 

 

Projektet har modtaget støtte fra: